Máy xếp Pallet điện

  • TS16-20 thường được sử dụng ngoài trời với độ ổn định tốt và thời gian phục vụ không giới hạn. So với động cơ xăng, động cơ diesel có hiệu suất năng lượng tốt hơn, ví dụ như không dễ cháy ở tốc độ thấp, khả năng hoạt động quá tải tốt và có khả năng làm việc lâu dài. Ngoài ra, chi phí nhiên liệu thấp...

    Máy xếp Pallet điện TS16-20
  • TS16-20 thường được sử dụng ngoài trời với độ ổn định tốt và thời gian phục vụ không giới hạn. So với động cơ xăng, động cơ diesel có hiệu suất năng lượng tốt hơn, ví dụ như không dễ cháy ở tốc độ thấp, khả năng hoạt động quá tải tốt và có khả năng làm việc lâu dài. Ngoài ra, chi phí nhiên liệu thấp...

    Máy xếp Pallet điện TW15
  • TS16-20 thường được sử dụng ngoài trời với độ ổn định tốt và thời gian phục vụ không giới hạn. So với động cơ xăng, động cơ diesel có hiệu suất năng lượng tốt hơn, ví dụ như không dễ cháy ở tốc độ thấp, khả năng hoạt động quá tải tốt và có khả năng làm việc lâu dài. Ngoài ra, chi phí nhiên liệu thấp...

    Máy xếp Pallet điện TS16GA